Left Banner

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid
1.1. Alle voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, aanbiedingen en overeenkomsten, welke via de website van Koco Bistro afgesloten worden. Door totstandkoming van een vorm van bovenstaande overeenkomst, accepteert u uitdrukkelijk onze voorwaarden.
1.2. Alleen door schriftelijke toestemming van Koco Bistro, zou er van de algemene voorwaarden kunnen worden afgeweken (in uitzonderlijke gevallen.)
1.3. Koco Bistro heeft altijd het recht om de inhoud van de webwinkel en de algemene voorwaarden te wijzigen.

2. Aanbiedingen en overeenkomsten
2.1. In de webwinkel van kocobistro.nl zijn aanbiedingen aanwezig. Deze zijn vrijblijvend en niet bindend, maar puur uitnodigend voor het plaatsen van een bestelling. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.
2.2. Een overeenkomst tussen u en kocobistro.nl komt tot stand nadat er een bestelling is binnengekomen in ons archief, middels de bestel procedure in onze webwinkel. U ontvangt hiervan automatisch een bevestiging.
2.3. De administratie van kocobistro.nl geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan kocobistro.nl verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Koco Bistro verrichte leveringen. kocobistro.nl erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het plaatsen van een bestelling en dus het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens.
2.4. Koco Bistro behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.
2.5. Prijzen en specificaties kunnen zonder aankondigingen door kocobistro.nl gewijzigd worden.
2.6. Koco Bistro garandeert niet de juistheid van de gegevens, die vermeld zijn op de website.

3. Prijzen / betaling
3.1. Alle prijzen in de webwinkel van kocobistro.nl zijn uitgedrukt in Euro's , inclusief de BTW en exclusief verzendkosten.
3.2. Alle bestellingen binnen Nederland worden thuisbezorgd.
3.3. Prijzen zijn gebaseerd op de op dat moment geldende omstandigheden, zoals valutakoers, dealerprijzen en transportkosten. Indien een van deze omstandigheden plotseling (na overeenkomst en vooraflevering) wijzigt, heeft kocobistro.nl het recht om de daaruit vloeiende kosten aan u door te berekenen.
3.4. Eventueel verleende kortingen zijn altijd eenmalig.
3.5. Alle bestellingen moeten vooraf aan ons worden voldaan. U maakt het bedrag van Uw bestelling over op het bankrekeningnummer ING IBAN nr: NL 11 INGB 0007 5115 99  t.a.v.Koco Bistro,  o.v.v. Uw naam en bestelnummer.

4. Transport
4.1 Om uw product bij u thuis te bezorgen, maakt kocobistro.nl gebruik van de PostNL en transportbedrijven.
4.2. Tijdens het transport, van het door u bestelde product naar uw afleveradres, is het risico voor Koco Bistro Na aflevering gaat het risico van het product over op u zelf, behoudens de aansprakelijkheid die wettelijk niet kan worden uitgesloten.
4.3. Koco Bistro bepaalt de wijze van verzending, tenzij anders overeengekomen.

5. Aflevering en levertijd
5.1. Producten worden altijd zo spoedig mogelijk naar het door u opgegeven afleveradres verzonden, onder voorbehoud van de dan aanwezige voorraad. Na ontvangst van Uw betaling is het ons streven de producten binnen 7 werkdagen aan te leveren.
5.2 Bent U niet aanwezig op het tijdstip van aflevering, dan zullen de goederen de volgende dag nogmaals worden aangeboden. Treft de medewerker van PostNL U wederom niet aan, dan kunt U de goederen op een aangegeven postkantoor afhalen.
5.3. Mocht de voorraad onverhoopt niet toereikend zijn, dan zullen wij contact met u opnemen en u een verwachte levertijd doorgeven. Wanneer u zich niet kunt vinden in deze leveringstermijn, kunt u zonder opgave van redenen en kosteloos de bestelling annuleren. Dit dient wel schriftelijk (e-mail) te gebeuren door u. Indien een of meerdere bestelde artikelen niet meer leverbaar zijn, zal het volledige aankoopbedrag terugbetaald worden.
5.4. Indien u, om wat voor reden dan ook, niet tevreden bent met de geleverde producten, bent u gerechtigd om het door u bestelde product te retourneren aan kocobistro.nl. Dit is mogelijk binnen een termijn van 7 dagen. U kunt het product alleen retourneren indien het product nog in originele staat is en in een niet beschadigde verpakking verzegeld is. U dient de originele factuur bij te sluiten. Voordat u de verzending laat plaatsvinden, dient u dit kenbaar te maken aanKoco Bistro. U draagt zelf de kosten van en het risico voor het retour zenden.
5.5. Indien de betreffende producten worden teruggezonden (in overeenstemming met punt 5.4), zal kocobistro.nl zorgdragen voor de terugbetaling van reeds betaalde bedragen, vermindert met verwerkingskosten (20% van het factuurbedrag, minimaal € 5,00). Deze creditering zal binnen 7 dagen plaatsvinden.
5.6. Koco Bistro behoudt het recht om teruggezonden producten niet te accepteren / crediteren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds gebruikt of geopend is of door uw schuld (anders dan die van kocobistro.nl of een leverancier) beschadigd is. U wordt hiervan uiteraard ook schriftelijk (e-mail) van op de hoogte gesteld.
5.7. De levertijd zal maximaal 14 dagen bedragen, na ontvangst van uw betaling. Wanneer Koco Bistro dan nog niet heeft geleverd, heeft u het recht om kosteloos de overeenkomt te ontbinden. Indien anders is overeengekomen tussen u en kocobistro.nl, geldt dit niet!
5.8. De door Koco Bistro opgegeven levertijden zijn nooit te beschouwen als fatale levertijd, tenzij anders overeengekomen.

6. Afkoelingsperiode
6.1 Nadat u het door u bestelde product hebt mogen ontvangen, heeft u de bevoegdheid om binnen 7 werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met kocobistro.nl te ontbinden. U hoeft hiervoor geen reden op te geven. Aanbiedingsartikelen en speciaal voor U bestelde artikelen kunnen niet worden geretourneerd.
6.2 Indien u de overeenkomst ingevolge artikel 6.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient u dit schriftelijk (via e-mail of brief) aan kocobistro.nl te melden. U dient het product onmiddellijk terug te sturen naar kocobistro.nl. U draagt zelf de kosten van en het risico voor het retour zenden.
6.3 De betalingen die u hebt verricht op het moment dat u de overeenkomst met kocobistro.nl aanging, zullen wij binnen 7 dagen, nadat kocobistro.nl het door u geretourneerde product heeft ontvangen, aan u crediteren, vermindert met verwerkingskosten (20% van het factuurbedrag, minimaal € 5,00).
6.4 Koco Bistro behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan die van Koco Bistro of de leverancier) is beschadigd.
6.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Koco Bistro schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal Koco Bistro u hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. Koco Bistro heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan u terug te betalen bedrag in te houden.

7. Respect voor uw persoonlijke gegevens
7.1. Koco Bistro zal uw persoonsgegevens opnemen en verwerken in een of meer bestanden. Het doel van deze verwerking is het door kocobistro.nl kunnen nakomen van de overeenkomst die u en Koco Bistro zijn aangegaan, alsmede het kunnen doen van aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen. Uw gegevens zullen NIMMER aan derden verstrekt worden.
7.2. De persoonlijke gegevens die verwerkt worden, zijn die gegevens welke u heeft ingevuld tijdens de bestelprocedure.
7.3. U kunt te allen tijden uw persoonlijke gegevens verstrekt krijgen, zoals die bij Koco Bistro bekent zijn. Dit kunt u schriftelijk aanvragen. Wij zullen dan zo snel mogelijk een overzicht verstrekken van de bij Koco Bistro aanwezige gegevens.
7.4. Veilig bestellen. Als U producten bij Koco Bistro bestelt, dan is het nodig persoonlijke gegevens in te vullen. Koco Bistro draagt er zorg voor dat al Uw persoonlijke gegevens veilig worden opgeslagen.

8. Toepasselijk recht, bemiddeling en geschillen
8.1. Op alle overeenkomsten, welke u heeft afgesloten met kocobistro.nl, is het Nederlands recht van toepassing.
8.2. Indien er een geschil is ontstaan tussen u en kocobistro.nl naar aanleiding van een overeenkomst gesloten tussen u en Koco Bistro, kunt u kocobistro.nl verzoeken om de Consumentenbond hierin te laten bemiddelen, tenzij de aard van dit geschil zo'n bemiddeling niet rechtvaardigt.
8.3. Alle geschillen, van welke aard dan ook, verband houdende met en/of voortvloeiende uit aanbiedingen, overeenkomsten en door kocobistro.nl verrichtte leveringen worden beslecht door de bevoegde rechter te Maastricht, tenzij de Wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.
Koco Bistro is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69429030

Koco Bistro
Berkelstraat 10
6301 CC Valkenburg
KVK 69429030
IBAN nr: NL 11 INGB 0007 5115 99
Web: https://kocobistro.nl
E-mail: info@kocobistro.nl
Tel: 043-2041365

Mocht u nog vragen hebben, kunt u ons altijd een mail sturen via shop@kocobistro.nl